Kemikalier

Vi är medlemmar i Kemikaliegruppen RISE som arbetar för att fasa ut farliga kemikalier från vår bransch. Genom regelbundna möten håller vi oss informerade om senaste forskning och kommande lagkrav både nationella och tillägg i europeiska kemikalielagstiftningen REACH.

Alla leverantörer som vi arbetar med förbinder sig att följa Kemikalieguiden Swerea RISE samt vår egen Quality Standards and Requirements. Genom att ställa tydliga krav ökar kunskapen hos våra leverantörer om vilka ämnen som är hälso- och miljöfarliga samt vilka substanser de kan använda istället. Vi utför stickprovsanalyser på våra produkter för att följa upp efterlevnad. Kemikalietesterna bygger på en riskanalys där vi väger in alla faktorer från riskkemikalier per material samt producentmarknad och leverantör för att säkerställa att vi säljer säkra produkter.