Socialt ansvar

Vi antog vår uppförandekod 1998 och har sedan dess arbetat aktivt med hur vi, tillsammans med våra leverantörer, ska uppnå bestående förbättringar på de fabriker där våra varor produceras. Uppförandekoden måste skrivas på av alla leverantörer som lovar att de ska efterleva kraven som en miniminivå samt att se till att deras underleverantörer efterlever kraven. I praktiken innebär en underskrift bara en signatur på ett papper, men det är här förbättringsresan börjar, genom ständiga besök, dialoger och kontroller.

Indiskas uppförandekod
Vår uppförandekod är baserad på ILO:s kärnkonventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet och FN:s konvention om barnets rättigheter. Den omfattar förbud mot tvångsarbete, barnarbete och diskriminering.?Vi kräver föreningsfrihet, en bra arbetsmiljö, lagliga löner och förmåner, lagenlig arbetstid, riktiga anställningar, human behandling samt efterlevnad av de bra nationella lagar som finns i våra produktionsländer. Vår ambition är att alla i Indiskas produktionskedja ska arbeta under rättvisa förhållanden.

För oss är det viktigt att ha en dialog med våra leverantörer. Vi värderar även när leverantören själv har en vilja att förändra sig till det bättre. Indiskas personal utbildas och får kontinuerlig information om arbetet med uppförandekoden som revideras årligen.

Leverantörer
Under 2017 tar vi nya tag kring hela leverantörskedjan där vi går igenom och utvärderar samtliga leverantörer och underleverantörer. Där tittar vi på miljö -och sociala arbetsförhållanden hos våra leverantörer, kvalitet och passform samt innovation kring inköp och logistik. I juni 2017 kommer samtliga leverantörssamarbeten att vara klara och vi ska under året även sätta en handlingsplan för hur vi kan minska antalet leverantörer för att förbättra vår möjlighet till transparens, uppföljning och dialog med samtliga.

Inspektioner och närvaro
På våra kontor i Indien finns kvalitetskontrollanter som besöker våra leverantörer flera gånger i veckan för att kontrollera uppförandekoden samt utföra kvalitetskontroller. Inspektionerna omfattar fysisk inspektion samt kontroll av dokument som visar löner, försäkringar, pensioner, semester, anställningsbevis och arbetstider samt intervjuer med fabriksanställda.

Att föra en respektfull dialog med leverantören, att informera om våra egna värderingar, att lyssna, att använda humor och envishet är viktiga beståndsdelar i arbetet, liksom kännedom om produktionslandet.

Rapportering och avvikelser
Vid avvikelser skrivs en rapport till leverantören med noggranna instruktioner för åtgärd. Tidsgränser sätts upp beroende på avvikelsens art. Vissa förändringar måste åtgärdas omedelbart, andra kan få ta en månad eller längre. VD, Inköpschef och våra inköpare informeras kontinuerligt. En leverantör kan vara oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande eller bra. Ingen order får läggas hos en oacceptabel leverantör. Även en leverantör som bedöms som bra följs upp, dock inte lika ofta som en leverantör som bedöms som acceptabel eller tillfredsställande.

Information om HIV/AIDS
Miljoner människor i våra producentländer är drabbade av HIV eller AIDS. Vi ber våra leverantörer att kontakta landets hälsovårdsmyndighet eller ILO för att skaffa upplysande affischer om HIV/AIDS. Vi ber dem sätta upp dem på toaletterna så man utan att känna sig generad kan läsa budskapet.