Socialt ansvar

Vi antog vår uppförandekod 1998 och har sedan dess arbetat aktivt med hur vi, tillsammans med våra leverantörer, ska uppnå bestående förbättringar på de fabriker där våra varor produceras. Uppförandekoden måste skrivas på av alla leverantörer som lovar att de ska efterleva kraven som en miniminivå samt att se till att deras underleverantörer efterlever kraven. I praktiken innebär en underskrift bara en signatur på ett papper, men det är här förbättringsresan börjar, genom ständiga besök, dialoger och kontroller.
 

Indiskas uppförandekod
Vår uppförandekod är baserad på ILO:s kärnkonventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet och FN:s konvention om barnets rättigheter. Den omfattar förbud mot tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. Vi kräver föreningsfrihet, en bra arbetsmiljö, lagliga löner och förmåner, lagenlig arbetstid, riktiga anställningar, human behandling samt efterlevnad av de bra nationella lagar som finns i våra produktionsländer. Vår ambition är att alla i Indiskas produktionskedja ska arbeta under rättvisa förhållanden.

För oss är det viktigt att ha en dialog med våra leverantörer. Vi värderar även när leverantören själv har en vilja att förändra sig till det bättre.
 

Inspektioner och närvaro
Vår CSR auditör utför inspektioner som omfattar fysisk inspektion av arbetsplatsen samt kontroll av dokument som visar löner, försäkringar, pensioner, semester, anställningsbevis och arbetstider samt intervjuer med fabriksanställda. På våra kontor i Indien finns kvalitetskontrollanter som besöker våra leverantörer kontinuerligt för att utföra kvalitetskontroller, samtidigt har de som uppgift att vara uppmärksamma på arbetsmiljön.

Att föra en respektfull dialog med leverantören, att informera om våra egna värderingar, att lyssna, att använda humor och envishet är viktiga beståndsdelar i arbetet, liksom kännedom om produktionslandet.
 

Rapportering och avvikelser
Vid avvikelser skrivs en rapport till leverantören med noggranna instruktioner för åtgärd. Tidsgränser sätts upp beroende på avvikelsens art. Vissa förändringar måste åtgärdas omedelbart, andra kan få ta en månad eller längre