Samfunnsansvar

Vi vedtok retningslinjer for samfunnsansvar i 1998, og siden den gang har vi, sammen med leverandørene våre, jobbet aktivt med å oppnå varige forbedringer på fabrikkene som produserer varene våre. Retningslinjene må signeres av alle leverandørene våre, som dermed lover å etterleve kravene på et minimumsnivå, samt sørge for at også deres underleverandører etterlever kravene. I praksis er en underskrift kun et navn på et papir, men det er her reisen mot forbedring starter, gjennom regelmessige besøk, dialoger og kontroller.

Indiskas etiske retningslinjer
Våre etiske retningslinjer er basert på ILOs kjernekonvensjoner om arbeidsvilkår og rettigheter i arbeidslivet, samt FNs barnekonvensjon. De omfatter forbud mot tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering.?Vi krever organisasjonsfrihet, et godt arbeidsmiljø, lovlige lønninger og goder, lovlige arbeidstider, korrekte ansettelser, human behandling, samt etterlevelse av gjeldende nasjonal lovgivning i produksjonslandene våre. Vår ambisjon er at alle i Indiskas produksjonskjede skal jobbe under rettferdige forhold.

For oss er det viktig å ha en dialog med leverandørene våre. Vi setter pris på at leverandørene selv også ønsker å forandre seg til det bedre. Ansatte hos Indiska læres opp i og får kontinuerlig informasjon om arbeidet med de etiske retningslinjene våre, som revideres årlig.

Leverandører
I 2017 har vi gått gjennom hele leverandørkjeden på nytt og vurdert samtlige leverandører og underleverandører. Vi har sett på miljø og sosiale arbeidsforhold, kvalitet og passform, samt innovasjon innenfor innkjøp og logistikk. I juni 2017 var samtlige leverandørsamarbeid klare, og i samme periode lagde vi også en handlingsplan for å redusere antallet leverandører, slik at vi kan oppnå økt transparens og bedre oppfølging og dialog med alle.

Inspeksjoner og nærvær
Kontorene våre i India har kvalitetskontrollører som besøker leverandørene våre flere ganger i uken for å utføre kvalitetskontroller og sjekke at alt gjøres i henhold til de etiske retningslinjene våre. Kontrollene omfatter fysisk inspeksjon, samt kontroll av dokumenter som viser lønninger, forsikringer, pensjoner, ferie, ansettelsesbeviser og arbeidstider, samt intervjuer med fabrikkansatte.

Det å føre en respektfull dialog med leverandørene, informere om verdiene våre, lytte, bruke humor og stå på vårt er viktige bestanddeler i arbeidet, på samme måte som det er viktig med kunnskap om produksjonslandet.

Rapporter og avvik
Ved avvik skrives en rapport til leverandøren med grundige instrukser for tiltak. Det settes en tidsfrist, avhengig av avvikets art. Enkelte endringer må gjøres med det samme, andre kan vente en måned eller mer. Adm.dir., innkjøpssjef og våre innkjøpere blir kontinuerlig informert. En leverandør kan være uakseptabel, akseptabel, tilfredsstillende eller god. Ingen ordrer kan legges inn hos en uakseptabel leverandør. Også en leverandør som er god, blir fulgt opp, men ikke like ofte som en som er akseptabel eller tilfredsstillende.

Informasjon om HIV/AIDS
Mange millioner mennesker i produksjonslandene våre er rammet av HIV eller AIDS. Vi ber leverandørene våre kontakte landets helsemyndigheter eller ILO for å skaffe opplysningsplakater om HIV/AIDS. Vi ber dem henge dem opp på toalettene, slik at folk kan lese dem uten å føle seg brydd.